آنچه در این مقاله می‌خوانید
ناین بال

ناین بال
ناین بال از زیر شاخه های سبک pool در بیلیارد است. این بازی طرفداران سرسختی دارد. خوبی زیر شاخه های سبک پول این است که ساده هستند و هیجان بالایی دارند. همچنین مدت زمان انجام این بازی کوتاه است و زود میتوان آن را به اتمام رساند به همین دلیل کسانی که در طول روز وقت آزاد زیادی ندارند میتوانند به راحتی اوقات فراغت خود را با آن پر کنند.

نکاتی که قبل از شروع بازی باید بدانیم

این بازی باید به صورت 2 نفره انجام شود، در صورتی که تعداد بازیکنان بیشتر از 2 نفر باشد میتوانند به دو تیم تقسیم شوند. این بازی دارای تعداد کمتری توپ نسبت به 8 بال است. این بازی در مجموع و با احتساب کیوبال دارای 10 توپ است، در صورتی که بازی 8 بال دارای 16 توپ است.

هدف بازي

اين بازي با نه توپ شماره دار از يک تا 9 و کيوبال ( توپ سفيد ) انجام مي شود هر بازيکن بايد اول به توپي که پايين ترين شماره را در روي ميز دارد ضربه بزند و پس از ضربه اول به پايين ترين شماره چنانچه توپ ديگري نيز وارد پاکت شود قانوني بوده ، و تا زمانيکه به طور قانوني توپ هاي شماره دار وارد پاکت شود مورد قبول مي باشد و تا وقتي که به طور قانوني توپ هاي شماره دار وارد پاکت شوند نوبت آن بازيکن ادامه دارد مگر اينکه مرتکب خطا شده يا کيوبال به پائين ترين توپ شماره دار نخورد و يا توپ 9 را وارد پاکت نموده و گيم را ببرد. ضمناً در صورت ارتکاب خطاي بازيکن حريف او مي تواند کيوبال را درهر جاي ميز قرار داده و بازي را ادامه دهد. و نيازي به اعلام کردن ضربه توسط بازيکنان وجود ندارد، و مسابقه زماني تمام مي شود که بازيکنان تعداد گيم هاي مشخص شده را ببرند.

نحوه چيدن توپ ها

توپ هاي شماره دار توسط يک چهار گوش (لوزي) چيده مي شود به نحوي که توپ يک در رأس و در روي نقطه پيراميد و توپ 9 در وسط و توپ هاي ديگر به طور اتفاقي و به صورت فشرده در اطراف 9 قرار مي گيرند و بازي زمانيکه کيوبال در پشت خط شروع است آغاز مي شود.


نوبت بازي

برنده قرعه مي تواند بازي را شروع کند و برنده گيم مي تواند گيم بعدي را آغاز نمايد مگر مسئولين مسابقه شرايط ديگري را حاکم کنند مثل :
الف- بازيکنان به طور متناوب گيم ها را شروع کنند.
ب- برنده ، گيم بعدي را آغاز نمايد

ضربه شروع قانونی

قوانين شروع بازي در کليه مراحل بازي حاکميت دارد باستثناء موارد مشروحه زير :
1 – شروع کننده بايد ابتدا به توپ يک طوري ضربه بزند که حداقل يکي از توپ ها در پاکت بيافتد و يا چهار توپ شماره دار به باند برخورد نمايد). در غير اينصورت خطا محسوب و جريمه Ball in Hand  در هر جاي ميز انجام مي شود(
2 – بازيكن کيوبال در دست از هر جاي ميز مي تواند بازي را شروع کند و توپ به بيرون پرتاب شده در روي ميز قرار نميگيرد(مگر اينکه توپ به بيرون پرتاب شده توپ 9 باشد که در آن صورت توپ 9 در روي نقطه پيراميد ميزقرار خواهد گرفت)

قوانین ناین بال

در بازی 9 بال قوانین به این صورت می باشد که برای بازیکن مورد نظر امکان ضربه زدن به توپ تا زمانی که داخل سبد بیفتد، وجود دارد. چنانچه توپ اول به سبد انداخته شود، می تواند اقدام به زدن ضربه به توپ دیگری هم بکند و اگر موفق به انداخت داخل سبد نشود، نوبت به فرد دیگری می رسد و این روند تا پایان بازی ادامه دارد.

از دیگر قوانین ناین بال که باید در بازی 9 بال به آن توجه کرد، ضربه زدن به توپی است که کمترین شماره را دارد و هر موقع که می خواهید به توپی ضربه بزنید این قانون کمترین شماره باید رعایت شود. اگر بر عکس این زمان بازی انجام دهید، یعنی مرتکب خطا شده اید.

ادامه بازي
بلافاصله پس از ضربه شروع گيم بازيکن مقابل مي تواند از ضربه Push Out  استفاده نمايد .زمانيکه ضربه زننده يک يا چند توپ را به طور قانوني در پاکت بيندازد بازي را ادامه خواهد داد يا اينکه مرتکب خطا شود يا گيم را ببرد و گيم زماني به پايان مي رسد که توپ 9 به طور قانوني در پاکت بيافتد و يا آن گيم به دليل تخطي جدي از قانون به نفع حريف محاسبه شود .

ضربه تحميلي  Push Out

بازيکني که بلافاصله پس از ضربه شروع گيم بايد بازي کند مي تواند با اجراي اين قانون کيوبال را در يک وضعيت بهتري قرار دهد. در اين قانون ضرورتي براي تماس کيوبال با يک توپ شماره دار و يا باند وجود ندارد ولي بقيه مواردي که خطا محسوب مي شود به قوت خود باقي است. که البته بازيکن قبل از ضربه بايد اعلام Push Out   نمايد که در صورت اعلام نکردن ضربه عادي به حساب آمده و موارد قانوني رعايت خواهد شد. کليه توپ هايي که در ضربه تحميلي Push Out   در پاکت بيافتد  بحساب بازيکن منظور نمي شود و در داخل پاکت باقي مي مانند مگر توپ 9 ،  پس از اجراي قانون Push Out   بازيکن بعدي    مي تواند از جايي که كيوبال مانده بازي کند و يا از بازيکني که ضربه Push Out   را اجرا کرده بخواهد که خود  او بازي را ادامه دهد. ضربه Push Out  خطا به حساب نمي آيد ، مگر اينکه تخلف از قانون صورت گيرد يا خطايي مرتکب شود. و وقتي Push Out   غير قانوني انجام شود. مثل ارتکاب هر خطا جريمه خواهد شد اما اگر در ضربه شروع گيم خطايي انجام شود ديگر ضربه Push Out   انجام نمي شود.

خطاها

زمانيکه بازيکني مرتکب خطا مي شود نوبت خود را از دست مي دهد و توپ هاي در پاکت افتاده در روي ميز قرار نمي گيرند ( مگر توپ 9 که اگر در پاکت بيافتد در روي ميز قرار مي گيرد ) و بعد از خطا ، بازيکن بعدي کيوبال در دست خواهد داشت که مي تواند از هر جاي ميز بازي را ادامه و چنانچه بازيکني مرتکب چندين خطا در يک ضربه شود فقط يك خطا محسوب مي شود.

ضربه بد

اگرضربه اول بازيکن به پايين ترين توپ شماره دار روي ميز برخورد ننمايد خطا مي باشد و جريمه آن کيوبال در دست مي باشد.
ضربه اي که به باند برخورد نکند
چنانچه توپي در پاکت نيافتد و کيوبال يا هر توپ شماره دار ديگر پس از تماس کيو بال با توپ شماره پايين  با باند برخورد ننمايد خطا محسوب مي شود و جريمه آن کيوبال در دست مي باشد.

کيوبال در دست

زماني که کيوبال در دست است بازيکن مي تواند آن را در هر جايي از روي ميز قرار دهد و تا وقتي که ضربه نزده مي تواند کيو بال را براي ميزان کردن جابجا نمايد، مگر اينکه کيو بال با يک توپ تماس حاصل کند و يا خطا مرتكب شود.
Frozen Ball
در زمانيکه توپ هدف کاملا” به باند چسبيده باشد اين حالت را  Frozen Ball  مي نامند که داور وظيفه دارد حتماً آنرا اعلام نمايد.
و اگر بازيکن بخواهد به توپ چسبيده به باند (Frozen Ball  ) ضربه بزند  بايد طوري اين ضربه زده شود که يا توپ چسبيده از آن باند جدا شده با باند ديگري برخورد کند يا بر اثر اين ضربه کيو بال به باند برخورد نمايد.
يا بر اثر اين برخورد توپي با باند برخورد نمايد.
اگر توپ شماره دار ازروي ميز به بيرون پرتاب شود
توپي که در پاکت نيافتد و در روي سطح بازي ميز نباشد ، آن توپ به بيرون ميزپرتاب و خطا محسوب مي شود و مجدداً  در روي ميز قرار نمي گيرد به جز توپ 9 ضربه عمودي و پرشي خطا   Jump Shot در صورت که ضربه با زاويه 45 درجه و با چوب قانوني حداقل ( 1 متر ) زده شود قانوني بوده و خطا نيست و اگر  ضربه به  زيرکيو بال بخورد و باعث پرش شود خطا محسوب و جريمه آن کيو بال در دست مي باشد.

سه خطاي متوالي
اگر بازيکني در سه ضربه پي در پي و بدون اجراي ضربه قانوني مرتکب خطا شود ( يعني سه خطاي متوالي) آن گيم را باخته است ، که اين سه خطا بايد در يک گيم اتفاق بيافتد و اعلام خطاي مربوطه توسط داور بايد بين خطاي دوم و سوم انجام شود و اگر داور فراموش كند ضربه خطاي دوم را اعلام كند خطاي سوم به منزله خطاي دوم آن بازيكن محسوب مي شود.

پايان گيم
يک گيم به محض عبور کيو بال از خط شروع در ضربه اول گيم آغاز مي شود که در شروع هر گيم ابتدا بايد کيو بال به توپ شماره يک برخورد نمايد و گيم زماني تمام ميشود که توپ شماره 9 به طور قانوني در پاکت بيافتد يا آن گيم به دليل قانوني به نفع حريف پايان يابد .

منبع : https://sportvideo.ir/training

https://hypergymco.com/

https://billiardpersianstore.com/

برچسب ها :

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!

کل :
میانگین :
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x