/ حقوق اقتصادی / نمونه قرارداد پیمانکاری انواع فعالیت های ساختمانی
آنچه در این مقاله می‌خوانید

نمونه قرارداد پیمانکاری انواع فعالیت های ساختمانی

متن قرارداد پیمانکاری:

به نام خدا

قرارداد پیمانکاری

 • ماده ۱-طرفین قرارداد

این قرارداد فی مابین طرف اول بعنوان کارفرما و طرف دوم بعنوان پیمانکار به شرح آتی منعقد و شروط ان فی مابین طرفین لازم الاتباع است :

طرف اول-آقای/خانم …………………فرزند ………………. به شناسنامه شماره ……………………………… کدملی  …………………………………به نشانی……………………………………………….

طرف دوم-آقای/خانم/شرکت ……………………………. فرزند…………………به شناسنامه شماره /به شماره ثبت …………………………………. کدملی……………. به نشانی……………………….

نشانی اعلامی اقامتگاه قانونی و قراردادی طرفین می باشد.

 • ماده ۲-موضوع قرارداد

موضوع قرارداد و شرح ان عبارتند از انجام تعمیرات/بازسازی بمنظور اصلاح وبهینه سازی /انجام عملیات ساختمانی شامل ……………………واقع شده در……………………………که پروانه ساختمانی/مجوز انجام عملیات ساختمانی از سوی کارفرما اخذ گردیده و در اختیار پیمانکار قرار می گیرد

که شرح عمیات ساختمانی عبارتند از:

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

تا از سوی پیمانکار بر اساس شرایط و مقررات مربوطه و مورد توافق در این قرارداد به انجام رسانیده شود.

تبصره – هر گونه تغییر یا اضافه نمودن عملیات موضوع قرارداد یا مبالغ مورد توافق یا شروط مربوطه صرفاٌ با تنظیم الحاقیه و متتم به این قرارداد با امضاء کتبی طرفین امکان پذیرخواهد بود.

 • ماده ۳ – مبلغ کل قرارداد و نحوه پرداخت

مبلغ کل قرارداد عبارتند از……………………که مقرر گردید به این شرح تادیه شود:

الف- مبلغ……………….. ریال به عنوان پیش پرداخت که از سوی کارفرما بصورت چک یا نقداٌ تادیه می گردد و سایر مبالغ قرارداد در تاریخ های الف-   ب-   ج-/بر اساس میزان پیشرفت کار در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت.

ب- کارفرما می تواند در هر مرحله ای بر کار پیمانکار نظارت داشته باشد در اینصورت پیمانکار نباید ممانعتی برای نامبرده ایجاد نماید.

ج- در صورت تاخیر پیمانکار در اجرای قرارداد به ازاء هر روز تاخیر مبلغ………… ریال از مطابلات پیمانکار کسر خواهد نمود.

د- تهیه وخریداری مواد و مصالح مصرفی بعهده پیمانکار خواهد بود که باید بر اساس شرح توافق شده بعمل آید.

ه- پیمانکار حق واگذاری را بهیچ شخصی به هیچ عنوانی نخواهد داشت.

 • ماده۴- مدت قرارداد

مدت این قرارداد عبارتند ازشروع عملیات ساختمانی از تاریخ ………. الی تاریخ……………. است که باید تا این تاریخ خاتمه یافته و آن را تحویل دهند.

در صورتی که پیمانکار نتواند به تعهدات خود عمل نماید، کارفرما حق خواهد داشت با اخذ تامین دلیل بعد از مدت مذکور راساٌ‌ اقدام به ادامه عملیات نماید در اینصورت نیازی به تواق مجدد فی مابین برای تحویل موضوع قرارداد نبوده و وی حق تصرف را خواهد داشت در این صورت پرداخت خسارت روزانه موضوع ماده ۳ از تاریخ مذکور منتفی خواهد شد و پیمانکاربرای رفع کلیه موانع قانونی به کارفرما در اینخصوص وکالت تفویض نموده تا برای تحویل و تصرف وی ممانعت و مانعی ایجاد نگرددو حق عزل و ضم امین را ضمن عقد خارج لازم ازخود سلب و ساقط کرد.

 • ماده ۵- تعهدات پیمانکار

۱- پیمانکار متعهد است کلیه عملیات موضوع این قرارداد را مطابق توافقات بعمل آمده به انجام رساند و مطابق موازین فنی بعمل آورده تا مورد قبول کارفرما قرار گیرد /عملیات ساختمانی را تحت نظر مهندس ناظر بعمل آورد.

من جمله در هنگام گودبرداری شمع کوبی و حایل سازی مروبطه را مطابق دستور مهندس ناظر به عمل اورد.

۲- رعایت کلیه مقررات ایمنی و مقررات ملی ساختمان و آیین نامه های ایمنی و حفاظتی مربوطه و مقررات مرتبط با شهرداری با پیمانکار است. وی متعهد است با هماهنگی با کارفرما قبل از اقدام به نماینده بیمه گذار معتبر منحصراٌ بیمه …………….. مراجعه کرده و با هماهنگی کامل با بیمه مذکور کلیه کارگران وعملیات انجامی را بیمه نماید.

در اختیار قراردادن کلیه ابزار رعایت شرایط ایمنی کار با پیمانکار خواهد بود و مقرر گردید وی متعهد است از کارگران ماهر در این راستا استفاده نماید.

۳- پیمانکار متعهد است کار موضوع قرارداد را با رعایت کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوطه بعمل اورده و چنانچه قسمتی را خارج از ضوابط و توافقات به انجام رساند مکلف است نسبت به اصلاح آن اقدام نماید در صورت عدم موافقت کارفرما کارفما حق خواهد داشت با اخذ خسارت مربوطه خود انها را به انجام رسانیده یا پیمانکار را موظف به تصحیح نماید در اینصورت خسارت وارده ناشی از عدم قابلیت استفاده از موضوع قرارداد با پیمانکار متخلف می باشد.

۴- پیمانکار موظف است چنانچه خسارتی را بدلیل بی توجهی یا تخلف از وظایف به موضوع قرارداد یا تاسیسات ساختمانی یا بنا یا مواد و مصالح مصرفی بنماید ملزم به جبران است.

۵- پیمانکار موظف است بعد از تحویل موضوع قرارداد که میزان آن …. ماه تعیین می گردد موضوع قرارداد ایراد و اشکال ایجاد گردد پیمانکار در صورتی که آن مرتبط با نحوه اجرای تعهدات وی باشد به هزینه خود رفع عیب نماید.

 • ماده ۶- حل اختلافات

چنانچه به هر دلیلی اختلافی فی مابین کارفرما وپیمانکار در اجرای عملیات موضوع قرارداد ونحوه اجرا یا تعبیر یا تفسیر ان اختلافاتی پیش آید، ابتدا سعی در حل اختلاف و در غیر اینصورت مراجع قضایی صالح به رسیدگی به اختلاف طرفین خواهند بود و در اینصورت رافع هیچ یک از اقدامات مربوطه نخواهند بود. طرفین مکلف هستند تا حل نهایی اختلاف تعهدات خود را در زمانبدی‌های بعمل آمده به انجام رسانند.

این قرارداد در………. نسخه واحد در تاریخ……….. به امضاء رسیده و نسخ واحد امن از اعتبار کامل بر خوردار است.

سایر توضیحات:……………

دفتر وکالت:…………………….

محل امضاء پیمانکار                           محل امضاء کارفرما

۳. نمونه قرارداد پیمانکاری با کارخانجات دولتی و خصوصی

متن قرارداد:

تاریخ : ……….

شماره : ……….

قرارداد پیمانکاری

این قرارداد بین کارخانه ………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ……. و ………به شماره ثبت ……….. کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس  ……………… که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت ……………… به شماره ثبت …………….. کد اقتصادی ……………. به نمایندگی آقای …….. فرزند …….. به شماره شناسنامه …………صادره از ساری خ  ……… که منبعد در این قرارداد پیمانکار نامیده  می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد :

 • ماده ۱ – موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد برای انجام فعالیت های ……… و به شرح زیر است:

۱.

۲.

۳.

۴.

۵.

 • ماده ۲ – مدت قرارداد

مدت اعتبار این قرارداد برای انجام کامل آن …… می باشد و طرفین متعد هستند در این مدت به تعهدات خود به صورت کامل عمل کنند.

 • ماده ۳ – مبلغ قرارداد

مبلغ موضوع قرارداد …….. تعیین می گردد.

 • ماده ۴ –  نحوه پرداخت

مبلغی معادل ……….. ریال از کل مبلغ قرارداد پس از امضاء قرارداد به پیمانکار به عنوان پیش پرداخت، پرداخت می گردد. مبلغ باقیمانده قرارداد پس از خاتمه عملیات موضوع درج شده در قرارداد و تأیید کتبی دستگاه نظارت به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

 • ماده ۵ – کسورات قانونی
 • از هر پرداخت پیمانکار………. به عنوان مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم کسر که توسط کارفرما پرداخت و فیش واریزی آن عیناً به مشاور ارائه می گردد.
 • از هر پرداخت طبق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی معادل ۱۵% + ۹/۱ کسر و به عنوان سپرده بیمه نزد کارفرما نگهداری می گردد. بدیهی است مبلغ مزبور پس از ارائه مفاصا حساب بیمه به پیمانکار مسترد خواهد گردید.
 • ماده ۶ – جریمه تأخیر
 • در صورت عدم شروع عملیات طی ……… بعد از پرداخت اولیه پیمانکار موظف است به ازای هر روز تأخیر هزینه ای معادل ……….. در وجه کارفرما پرداخت نماید.
 • در صورتی که زمان عملیات بیش از …….. به تأخیر انجامد و این امر ناشی از عملکرد پیمانکار باشد، پیمانکار موظف است به ازای هر روز تأخیر بیش از مدت قرارداد به میزان ………… به عنوان جریمه تأخیر در وجه کارفرما پرداخت نماید.
 • ماده ۷ –  ناظرین قرارداد

از طرف کارفرما آقایان مهندس ………… + ………….. به عنوان دستگاه نظارت معرفی می گردند.

 • ماده 8 – تعهدات پیمانکار

پیمانکار متعهد است تمامی موضوعات اشاره شده در قرارداد را بدون کم و کاست انجام دهد. این تعهدات به شرح زیر است:

۱.

۲.

۳.

۴.

۵.

 • ماده ۹ – تعهدات کارفرما

کارفرما ملزم به رعایت تعهداتی به شرح زیر است:

۱.

۲.

۳.

۴.

۵.

 • ماده ۱۰ – حل اختلاف

چنانچه در خصوص عمل به این قرارداد اختلاف نظری بین کارفرما و پیمانکار به وجود آید، موضوع در کمیته ای متشکل از نمایندگان طرفین مطرح و بررسی شده و در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب مراتب به………… به عنوان مرجع حل اختلاف ارجاع می گردد  

 • ماده ۱۱ – مواد و نسخ قرارداد

این قرارداد در ۱۱ ماده و دو نسخه در محل…………… بین دو طرف پیمانکار و کارفرما تنظیم گردیده و و هر کدام از دو نسخه پس از مهر و امضاء طرفین دارای ارزش و اعتبار واحد است.

   امضا کارفرما                                                                                       امضا پیمانکار

۴. نمونه قرارداد پیمانکاری شهرداری و ارگان های دولتی

متن قرارداد پیمانکاری

بین موسسه ……………. با نمایندگی………. به سمت ………….. آدرس:…………….. که از این پس کارفرما خوانده می شود.

و  شرکت آقای………به نمایندگی………………به سمت…………………. وبه شماره ثبت به مجوز کار شماره…………. وآدرس:…………که از این پس پیمانکار خوانده می شود قراردادی به شرح زیر منعقد می گردد.

 • ماده ۱ – موضوع

موضوع قرارداد عبارت از اجرای عملیات زیر در محدوده………………. می باشد. این موارد عبارت است از:

۱.

۲.

۳.

۴.

 • ماده ۲ – مدت

قرارداد پیمانکاری خدمات شهری از تاریخ ابلاغ کار صادره توسط کارفرما به مدت ………شمسی می باشد.

 • ماده۳ – تائیدات و تعهدات پیمانکار

پیمانکار بر اساس این قرارداد پیمانکاری متعهد به انجام موارد زیر است:

۱.

۲.

۳.

۴.

 • ماده ۴ – تعهدات و اختیارات کارفرما

بر اساس این قرارداد پیمانکاری کارفرما متعهد است:

۱.

۲.

۳.

۴.

 • ماده ۵ – ضمانت نامه انجام تعهدات

۱. در موقع امضاء قرارداد برای تضمین انجام تعهدات ناشی از آن پیمانکار باید ضمانت نامه ای معادل…………. درصد مبلغ اولیه پیمان صادره از طرف بانک مورد قبول کارفرما و طبق نمونه ای که ضمیمه اسناد مناقصه بوده است تسلیم کارفرما کند.

۲.

۳.

۴.

این قرارداد در …………….. ماده بند و……………تبصره و در………………. نسخه درشهرستان………….. فیمابین طرفین منعقد،معتبر و لازم الاجرا شد.

امضاء و مهرشرکت امضاء و مهرشرکت

کارفرما                  پیمانکار

سخن پایانی

با تنظیم دقیق و درست قرارداد پیمانکاری، می توانید از بروز مشکلاتی که ممکن است بعد از مدتی بین پیمانکار و کارفرما پدیدار شود جلوگیری کنید. از طرفی این قرارداد طرفین را ملزم می کند که به درستی به تعهدات خود عمل کنند.

منبع : 1

برچسب ها :

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!

کل :
میانگین :
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x