/ پزشکی / چگونه سرطان حنجره درمان میشود ؟
آنچه در این مقاله می‌خوانید

نگاهی اجمالی به روشهای درمانی
چگونه سرطان حنجره درمان میشود ؟
درمانهايی برای بيماران مبتلا به سرطان حنجره وجود دارد .

 3 نوع درمان مورد استفاده واقع می شود :
* پرتو درمانی ( با استفاده از مقادير بالای اشعه ايکس و ياساير پرتوهای پر انرژی برای کشتن سلولهای سرطانی )

* جراحی ( خارج کردن سرطان )

* شيمی درمانی ( با استفاده از داروهايی که باعث از بين رفتن سلولهای سرطانی می شوند ) .

پرتو درمانی با استفاده از اشعه ايکس برای کشتن سلولهای سرطانی و کوچک کردن تومور انجام می شود . تابش پرتو ها بوسيله دستگاهی که خارج بدن قرار دارد ( پرتو درمانی خارجی ) و يا با استفاده از مواد پرتوزايی که راديوايزوتوپ ) بوسيله لوله های پلاستيکی نازک درمحل استفرار سلولهای سرطانی قرار ميگيرند ( پرتو درمانی داخلی ) انجام می شود .

پرتو درمانی خارجی به غده تيروئيد و هيپوفيز ممکن است باعث تغيير عملکرد غده تيروئيد شود لذا ممکن است پزشک برای اطمينان از عملکرد مناسب غده تيروئيد  ِ قبل و بعد از پرتو درمانی آزمايشاتی را از تيروئيد بعمل آورد . درحال حاضر پرتو درمانی بهمراه تجويز داروهايی که باعث حساسيت بيشتر سلولهای سرطانی به تابش امواج می شود بعنوان يک روش درمانی تحت مطالعه می باشد .

همچنين پرتو درمانی  بصورت چند نوبت در روز با دوز کم هم از ديگر روشهای در حال مطالعه می باشد در صورتيکه مصرف سيگار قبل از شروع پرتودرمانی متوقف شود نتيجه بهتری از نظر افزايش طول عمر در پی خواهد داشت جراح ممکن است توده سرطانی و بخشی از حنجره را با يکی از روشهای زير بردارد :

– کورد کتومی ( cordec tomy ) برای برداشتن طناب صوتی

_ سوپراگلوتيک لارنژکتومی  ( Supraglottic laryngectomy ) برای برداشتن فقط سوپراگلوت

– partial or hemilaryngectomy  : برای برداشتن فقط قسمتی از حنجره

– لارنژکتومی توتال ( total laryngectomy ) : برای برداشتن کل حنجره . در اين روش سوراخی در جلوی گردن ايجاد می شود تا بيمار بتواند به راحتی نفس بکشد . به اين عمل تراکئوستومی می گويند  ِ اگر سرطان به گره های لنفی سرايت کرده باشد اين گره ها نيز برداشته می شوند .

– استفاده از جراحی ليزر برای سرطانهای در مراحل ابتدايی در مرحله پژوهش می باشد  ِ در عمل جراحی از ليزر يک رشته نور باريک و فشرده برای برش سرطان مورد استفاده قرار می گيرد .

در شيمی درمانی از داروهايی استفاده می شود که سلولهای سرطانی را نابود می کنند  ِ شيمی درمانی ممکن است بصورت تجويز قرص  ِ تزريق عضلانی و يا تزريق داخل وريدی انجام شود  ِ شيمی درمانی يک درمان فراگير (سيستميک) است زيرا دارو وارد خون شده  ِ در تمام بدن سير می کند و می تواند سلولهای سرطانی را در هر جای بدن نابود کند .

بيماران مبتلا به سرطان حنجره استعداد بيشتری برای ابتلا به ساير سرطانهای سروگردن دارند . در حال حاضر مطالعات پژوهشی روی داروهای شيمی درمانی درحال انجام است که آيا می توانند جلوی سرطانهای ثانويه دهان  ِ گلو  ِ نای  ِ بينی و مری را بگيرند ؟

از آنجايي که حنجره در فرايند تنفس و صحبت کردن کمک می کند بيمار ممکن است بعلت عوارض سرطان و درمان آن نيازمند کمک باشد  ِ بيمار ممکن است نياز داشته باشد تا راه جديدی را برای صحبت کردن پيدا کند و حتی از وسايل کمکی مخصوص جهت حرف زدن استفاده نمايد . لذا پزشک معالج بيمار مبتلا به سرطان حنجره با پزشکان متخصص در رشته های ديگر جهت اتخاذ بهترين روش درمانی مشاوره  می کند . پرسنل پزشکی مجرب می توانند به بهبود بيمار و آموزش روشهای جديد خوردن و صحبت کردن کمک نمايند .

درمان بر اساس مرحله بيماری
درمان سرطان حنجره به محل سرطان در حنجره  ِ اسقرار بيماری  ِ سن بيمار وضعيت کلی سلامت بيمار بستگی دارد . ممکن است از روشهای درمانی استاندارد بخاطر اينکه موثر بودن آنها در مطالعات گذشته ثابت شده است استفاده نمود و يا اينکه روشهای درمانی استاندارد بعلت عوارض زياد در همه بيماران موثر نباشد و بهمين علت است که از آزمونهای بالينی برای يافتن راه حل بهتر استفاده می کنند :

مرحله اول ( I ) سرطان حنجره : نوع درمان به محل سرطان در حنجره بستگی دارد :
اگر سرطان در ناحیه سوپرا گلوت باشد درمان يکی از موارد زير خواهد بود :

1-پرتو درمانی خارجی
2-جراحی برای برداشتن سوپرا گلوت ( Supraglottic laryngetomy )
3-جراحی برای برداشتن حنجره (  total laryngectomy )

اگر سرطان در ناحيه گلوت باشد درمان يکی از موارد زير خواهد بود :
1-پرتودرمانی
2-جراحی برای برداشتن طناب صوتی ( cordectomy )
3-جراحی برای برداشتن بخشی از  حنجره  ( hemilaryngectomy )
4- جراحی ليزر

اگر سرطان در ناحيه ساب گلوت باشد درمان احتمالا پرتو درمانی خواهد بود و در برخی بيماران ممکن است از جراحی برای برداشتن بخشی از حنجره استفاده کرد ( hemilaryngectomy )

مرحله دوم ( II ) سرطان حنجره :  انتخاب روش درمانی به محل استقرار سرطان در حنجره بستگی دارد .

اگر سرطان در ناحيه سوپرا گلوت باشد درمان يکی از موارد زير خواهد بود

 • پرتودرمانی خارجی
 • جراحی برای برداشتن سوپرا گلوت  Supraglotic laryngectomy

 يا کل حنجره ( laryngectomy )

 • پرتو درمانی ممکن است بعد از جراحی تجويز شود
 • تجويز چندين نوبت پرتو درمانی در روز با دوز پايين
 • شيمی درمانی برای جلوگيری از بوجود آمدن سرطانهای ثانويه در دهان   ِ  گلو  ِ  نای  ِ  بينی و مری

اگر سرطان درناحيه گلوت باشد درمان يکی از موارد زير خواهد بود :
– پرتودرمانی

-جراحی برای برداشتن بخشی از حنجره ( hemilaryngectomy )
-تجويز چند ين نوبت پرتو درمانی در روز با دوز پايين
-شيمی درمانی برای جلوگيری از بوجود آمدن سرطانهای ثانويه در دهان  ِ  گلو  ِ نای  ِ بينی و مری

اگر سرطان در ناحيه ساب گلوت باشد درمان يکی از موارد زير خواهد بود

 • ·          پرتو درمانی
 • جراحی برای برداشتن بخشی از حنجره ( hemilaryngectomy )
 • تجويز چندين نوبت پرتو درمانی در روز با دوز پايين
 • شيمی درمانی برای جلوگيری از بروز سرطانهای ثانویه در دهان – گلو  – نای – بينی  و مری

مرحله سوم (  III ) سرطان حنجره : نحوه درمان به محل استقرار سرطان در حنجره بستگی دارد .

اگر سرطان در ناحیه سوپرا گلوت باشد درمان يکی از موارد زير خواهد بود :
1- جراحی برای برداشتن سرطان با يا بدون پرتو درمانی


2-پرتو درمانی : در صورتیکه توده سرطانی در تنيجه پرتو درمانی کوچک نشد ممکن است   به عمل جراحی برای برداشتن حنجره نياز باشد ( laryngectomy )


3- تجويز چندين نوبت پرتو درمانی در روز با دوز پايين


4- شيمی درمانی و متعاقب آن پرتو درمانی و يا ترکيب همزمان شيمی درمانی و پرتو درمانی : در صورتيکه اين روش منجر به کوچک شدن سرطان نشود ممکن است به عمل جراحی حنجره نياز شود .

5- استفاده از داروهای شيمی درمانی که باعث افزايش حساسيت سلولهای سرطانی به پرتو درمانی می شوند .

6-  شيمی درمانی برای جلوگيری از بروز سرطانهای ثانويه در دهان  ِ گلو  ِ نای  ِ  بينی  و مری

اگر سرطان در ناحيه ساب گلوت باشد يکی از روشهای درمانی زير مورد استفاده قرار می گيرد :

 • جراحی برای برداشتن حنجره ( total laryngectomy )  ِ مقداری از بافت اطراف آن  ِ غده تيروئيد  ( با حفظ غدد پاراتيروئيد که نزديک غده تيروئيد قرار دارند ) و گره های لنفاوی گردن  ِ معمولا بعد از عمل جراحی پرتو درمانی انجام می شود .
 • پرتو درمانی در صورتيکه بيمار به هر علت کانديد عمل جراحی نباشد
 • تجويز چندين نوبت در روز پرتو درمانی با دوز پايين
 • استفاده از داروهای شيمی درمانی که باعث افزايش حساسيت سلولهای سرطانی به پرتو درمانی می شوند .
 • شيمی درمانی برای جلوگيری از بروز سرطانهای ثانويه در دهان  ِ گلو  ِ نای  ِ  بينی و مری

  مرحله چهارم ( IV ) سرطان حنجره : انتخاب نوع درمان به محل استقرار سرطان بستگی دارد .
  اگر سرطان در ناحيه سوپرا گلوت باشد يکی از روشهای درمانی زير بکار می رود :
 1. جراحی برای برداشتن حنجره و متعاقب آن پرتو درمانی
 2. پرتو درمانی :  در صورتيکه منجر به کوچک شدن توده سرطانی شود ممکن است بيمار به عمل جراحی برداشت حنجره نياز پيدا کند
 3. تجویز چندين نوبت پرتو درمانی در روز با دوز پايين
 4. شيمی درمانی و متعاقب آن پرتو درمانی و يا تجويز همزمان اين دو : در صورتيکه اين روش باعث کوچک شدن توده سرطانی نشود ممکن است به عمل جراحی برداشت حنجره نياز شود .
 5. شيمی درمانی با استفاده از داروهايی که منجر به افزايش حساسيت سلولهای سرطانی به پرتو درمانی می شوند .
 6. شيمی درمانی برای جلوگيری از بروز سرطانهای ثانويه در دهان  ِ گلو  ِ نای  ِ بينی  ومری

اگر سرطان در ناحيه گلوت باشد درمان يکی از موارد زير خواهد بود :
1-برداشت کل حنجره و متعاقب آن پرتو درمانی

2-پرتو درمانی اگر منجر به کوچک شدن توده سرطانی نشود ممکن است بيمار به عمل جراحی برداشت حنجره نياز پيدا کند .

3-تجويز پرتو درمانی با دوز پايين چندين بار در روز

4-شيمی درمانی و متعاقب آن پرتو درمانی و يا ترکيب همزمان اين دو :  در صورتيکه منجر به کوچک شدن توده سرطانی نشود ممکن است به عمل جراحی برداشت حنجره نياز شود

5-شيمی درمانی با استفاده از داروهايی که منجر به افزايش حساسيت سلولهای سرطانی به پرتو درمانی می شوند .

6-شيمی درمانی برای جلوگيری از بروز سرطانهای ثانويه در دهان  ِ گلو  ِ نای  ِ بينی  و مری

اگر سرطان در ناحيه ساب گلوت باشد يکی از روشهای درمانی زير بکار برده می شود :
1. عمل جراحی برداشت تمام حنجره و غده تيروئيد و برداشتن قسمتی از بافت اطراف حنجره و غدد لنفاوی گردن . معمولا بعد از عمل جراحی پرتو درمانی انجام می شود .

2. پرتو درمانی : در صورتيکه بيمار به هر علت کانديد عمل جراحی نباشد . روشهای جديد در دست مطالعه ای وجود دارد که در آنها پرتو درمانی و داروهای شيمی درمانی برای افزايش حساسيت سلولهای سرطانی به پرتو درمانی  ِ مورد استفاده قرار می گيرد .

3. تجويز چندين نوبت در روز پرتو درمانی با دوز پايين

4. ترکيب همزمان شيمی درمانی و پرتو درمانی با دوز پايين

5. شيمی درمانی با داروهايی که منجر به افزايش حساسيت سلولهای سرطانی به پرتو درمانی می شوند .

6. شيمی درمانی برای جلوگيری از بروز سرطانهای ثانويه دردهان  ِ گلو  ِ نای  ِ بينی  و مری

منبع:

1

برچسب ها :

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!

کل :
میانگین :
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x